การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ(Smart Inspector) และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 1/2564

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector) และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 1/2564 บรรยายหัวข้อ “Learning from Experience : Pitfall of Inspection” ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร