โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์เพ็ง มูลศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาล เสริมสร้างสมรรถนะ ด้านความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามาตรฐานการพยาบาลยาเสพติด โดยมี นางกุลนรี หาญพัฒนชัยกูร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น