ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำ มันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน/๔วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำ มันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายระบบเสียงตามสายและซ่อมลำโพง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำ นักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำ นวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำ นวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์และติดตั้งสายส่งสัญญาณ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง