ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตึกผู้ป่วยบ้านแสงอรุณ ตึก ๓ จำ นวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕- วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕(๑ คัน/๔ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง