ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18-02-2019
  ข่าวประชาสัมพันธ์ .สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ และรับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา 04-02-2019
  ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18-01-2019
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16-01-2019
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 04-01-2019

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2019

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 05-02-2019
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 30-11-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 18-02-2019
  รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 18-02-2019
  รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 18-02-2019
  รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 18-02-2019
  ตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ ๑ เขตบริการสุขภาพที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม 15-02-2019

12 ประโยชน์ของมะนาว กับสุขภาพผู้หญิง

1 ตุลาคม 2558

   ประโยชน์ของมะนาว พืชสมุนไพรรสเปรี้ยวจี๊ด ที่มาพร้อมสรรพคุณล้น ๆ โดยเฉพาะประโยชน์ของมะนาวต่อสุขภาพผู้หญิง           ไม่ต้องบอกคงรู้กันอยู่บ้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ