ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ๑ อัตรา 15-09-2020
   ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคล ปรพจำปี ๒๕๖๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และ พนักงานบริการ 15-09-2020
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และ พนักงานบริการ 09-09-2020
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคล 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และพนักงานบริการ 19-08-2020
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 25-06-2020

ขั้นตอนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง

  3. กระบวนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2019
  2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 04-07-2019
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) 24-06-2019

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำเดือนกันยายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2563 (3 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2020
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2563 (3 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2020
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 (2 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2020

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 02-09-2020
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 05-08-2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  ประชาสัมพันธ์ รับยาที่บ้าน ต้านภัยโควิด19 05-05-2020
  ประกาศ มาตรการและบริการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ งดเยี่ยมผู้ป่วย และการส่งยาให้ถึงบ้าน 26-03-2020
  การประชุมวิชาการยาเสพติดประชาคมมหาวิทยาลัยโลก 30-07-2019
  โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยหน้าใหม่ด้านยาเสพติด 23-07-2019
  งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 15-07-2019

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ