ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 25-04-2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง ๑ อัตรา 18-04-2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เภสัชกร 17-04-2019
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เภสัชกร ๑ อัตรา 25-03-2019

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คัน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 06-06-2019
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 14-06-2019
  การออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 14-06-2019
  ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 9 กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 14-06-2019
  โครงการชุมชนบ้านเป็ดร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 24-05-2019
  โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ 24-05-2019

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ