หัวข้อข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ .สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ และรับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ .... จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
และรับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด 
ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
ท่านใดมีความสนใจติดต่อสอบถาม 
โทร. 0818493359 นายแพทย์ชาญชัย
 โทร. 080-1999849 คุณอลิตา งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
โทร. 086-6399196 คุณสิริพรรณ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
โทร. 043-424500 ต่อ 104, 105 งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ