หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาการชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย) ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 12-10-2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) ประจำปี ๒๕๖๒ 09-10-2018
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) 28-09-2018
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17-09-2018
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2018
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงากระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23-08-2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16-08-2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 25-05-2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ 16-05-2018
ประกาศบัญชีรายชื่อ ผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 02-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 27-04-2018
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 23-04-2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 19-04-2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ 18-04-2018
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 04-04-2018
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (เพิ่มเติม) 26-03-2018
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23-03-2018
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 20-03-2018
ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 26-02-2018
ประกาศบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21-02-2018

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ