หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 05-04-2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ 09-03-2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 08-02-2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพศจิกายน ๒๕๖๐ 07-12-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 03-10-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 31-08-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 31-07-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 04-07-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 01-06-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 05-05-2017
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 03-04-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐ 06-03-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 01-02-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 04-01-2017
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 01-12-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 01-12-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ของแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิการยน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 13-10-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 04-10-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 07-09-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙ 03-08-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 04-07-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 30-06-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 11-05-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 04-04-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙ 04-03-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 02-02-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 05-01-2016
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพศจิกายน ๒๕๕๘ 28-12-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 28-12-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 06-10-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 02-09-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘ 04-08-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 09-07-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 03-06-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘ 12-05-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (๒๒/๐๔/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (๒๒/๐๔/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (๐๖/๐๕/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ (๐๕/๐๖/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (๐๖/๐๗/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ (๐๖/๐๘/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (๐๓/๐๙/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (๐๑/๑๐/๒๕๕๗) 08-04-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ 31-03-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 07-03-2015
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ (๐๒/๐๑/๒๕๕๘) 02-01-2015

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ