หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดในเขตบริการสุขภาพ 05-11-2018
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561 และรายละเอียด 22-10-2018
งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 17-10-2018
งบทองเดือนสิงหาคม 2561 18-09-2018
งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2561 15-08-2018
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 18-06-2018
ประกาศอัตราค่าบริการรักษา 18-05-2018
งบทดลองเดือนเมษายน 2561 18-05-2018
ข้อมูลตึก 1 ข. 10-05-2018
เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายแผน 09-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 19-03-2018
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 16-02-2018
Green & clean hospital 12-02-2018
เอกสารประชุม 08-02-2018
บทดลองเดือนธันวาคม 2560 25-01-2018
แบบฟอร์มรายนงานผลการดำเนินงาน 04-01-2018
บทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 19-12-2017
ดาวน์โหลดเอกสาร นำเสนออธิบดีสมศักดิ์ 11-12-2017
เอกสารประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2561 14-11-2017
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 01-11-2017
แสดงตวามยินดีพยาบาลดีเด่นประจำปี2560 01-11-2017
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 61 11-10-2017
แบบฟอร์มเงินบำรุง(งบลงทุน) ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 25-09-2017
คู่มือการให้บริการประชาชนตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Leval Agreement : SLA) ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 05-09-2017
ประชาสัมพันธ์แผนกแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการบำบัดรักษา ฝังเข็ม ฟรี 13-07-2017
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ตาม Service plan สาขายาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 (Best Practice to SMART Hospital) 30-06-2017
แบบสำรวจดัชนีความสุขของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) 13-06-2017
ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 10-11-2016
ตารางให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด 04-03-2016
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด 26-10-2015
แบบฟอร์มคำขอโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 04-09-2015
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2558 04-09-2015
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 07-04-2015
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการพยบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 07-03-2015
ประกาศ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๕ 07-03-2015
รายงานผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 07-03-2015

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ