ชื่อ นพ.สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์   043345391 ต่อ 111

email  sarayuth@tyrkk.go.th

 

ชื่อ นพ.ชาญชัย ธงพานิชย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 043345391 ต่อ 102

email : Chanchai@tyrkk.go.th

ชื่อ นางนฤมล อารยะพิพัฒน์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการภารกิจบริการวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 043345391 ต่อ 302

email narumol@tyrkk.go.th

ชื่อ นายปิยะ ไทยวงษ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการภารกิจอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 043345391 ต่อ 101

email piya@tyrkk.go.th

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ