พันธะกิจ

 

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
การบำบัดรักษายาและสารเสพติด
เพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

  วิสัยทัศน์

 

องค์กรนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

ที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศและอาเซียน

 

HOSPITAL PROFILE 2558

Clinical Tracer 2558

SA 2011 2558

Service  Profile  PCT 2558

สรุปผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น

งานพัฒนาคุณภาพด้านยาเสพติด

GALLARY HA ยาเสพติด

GALLARY Re-Acc
 

 

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

775  หมู่  19    ตำบลศิลา  อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์  043-345391  ต่อ  303

แฟกซ์  043-246067

 

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ