บรรยายยุทธศาสตร์

*11 แบบแผนของ กอร์ดอน    *ใหม่ เนาวรัตน์*
*Nursing Process 1 

-------------------------

*บรรยายเรื่องการคัดกรอง อ.อังกูร

*รายงานความก้าวหน้า service plan  ยาเสพติด

*เวชศาสตร์สารเสพติดกับการนำไปใช้

*สถานการณ์และนโยบายการป้องกันฯ

แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย (บคก.กสธ)V.2

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan

โครงการเวชศาสตร์สารเสพติด

โครงการอบรมแบบคัดกรอง

นำเสนอวิทยากรครู ก

โครงการฝึกอบรมวิทยากรค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด

อบรมวิทยากรค่าย : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (ต้นฉบับ)

ภาคผนวก D การฉีด

ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาย​าเสพติด

WHO ASSIST CARD

Response_Card

Our Thai ASSIST scale-อบรม

Motivational Interviewing

M3 L1-กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Introduction to the ASSIST

Feedback Card

card ยาเสพติดล่าสุด

ASSIST Linked BI 26022014
 

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ