สรุปผลการจัดการความรู้

1. ขุมความรู้การดำเนินกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูสารระเหยฯ

2. ขุมความรู้การบำบัดความคิดและพฤติกรรม

3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

ตารางกิจกรรม

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

1

จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2558

มกราคม 2558

2

เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อผู้อำนวยการและเสนอต่อ กรมการแพทย์

กุมภาพันธ์ 2558

3

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กุมภาพันธ์ 2558

4

นำเสนอผลการจัดการความรู้หน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1

24-25 มีนาคม 2558

5

นำเสนอผลการจัดการความรู้หน่วยงานย่อย ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 2558

6

นำเสนอผลการจัดการความรู้หน่วยงานย่อย ครั้งที่ 3

ตุลาคม 2558

7

ถอดบทเรียนและสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตุลาคม 2558

8

กิจกรรม KM Corner ประจำปี 2558

ตุลาคม 2558

9

เผยแพร่ผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2558

2558

ประเมินผลการจัดการความรู้ KM Evaluation

 

 

 

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ