กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

กลุ่ม

ภารกิจวิชาการ

 

กลุ่มภารกิจ

บริการวิชาการ

 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 
ผู้อำนวยการ - รองกลุ่มวิชาการ 102 รองบริการวิชาการ 301
มือถือรองปิยะ 088-5622131 มือถือรองชาญชัย 081-8493359 รองวิชาการพยาบาล 302
รองกลุ่มอำนวยการ 101 ห้องสมุด 202 แฟกช์วิชาการพยาบาล 043-344901
ฝ่ายบริหารทั่วไป 600,134,135 เทคโนโลยีสารสนเทศ 207 ตึก 1 ก 305
หัวหน้าบริหารและที่ปรึกษา 116,115 ห้องประชุม 208 ตึกพิเศษ 2 ก 303
งานเจ้าหน้าที่ 104,105 ห้องบัตร 210 ตึก 4 ก 306
งานยานพาหนะ 117 งานสังคมสงเคราะห์ 311 ตึก 4 ข 304
งานเลขา 100 งานเภสัชกรรม 401,402 ตึก 4 ก ห้องติดตามผล 410
ฝ่ายพัสดุ 103,109,110 งานจิตวิทยา 405 งานผู้ป่วยนอก 314,315,316
แฟกซ์พัสดุ 043-202390 ร้านค้าสวัสดิการ 406 ห้องตรวจโรค 312,313
ฝ่ายแผน 118,119 งานอาชีวบำบัด 407 ห้องซักประวัติ/คัดกรอง 319
งานซ่อมบำรุง 114 งานโภชนาการ 408 ห้องสังเกตอาการ 317
ฝ่ายการเงินและบัญชี 126,128 ตะวันฉาย(ตึกเก่า) 409 ห้องให้คำปรึกษา/
คลินิคพิเศษ
320,321,332
ห้องชำระเงิน 108 บ้านตะวันฉาย 307,308 ห้องติดตามผลรักษา 323
เบอร์ประชาสัมพันธ์ 043-345390-2 มือถือตะวันฉาย 084-7928833 มือถือรองนฤมล 084-7928822
มือถือธุรการ 084-7928885 บ้านแสงอรุณ 309,310,193 มือถือ 1 ก 084-7928886
คลินิค HARM 318 มือถือแสงอรุณ 084-7928887 มือถือ 4 ก 084-4186318
บ่อบำบัด 112     มือถือ 4 ข 084-4182743
ป้อมยาม 191     มือถือ วชกพ. 084-46045044
งานสวัสดิการประกันสุขภาพ 155     มือถือ OPD 089-5868850
        มือถือสังคมสงเคราะห์ 098-7499956
           

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ