งานวิจัย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

******

ดาวโหลดเอกสารเสนอของบประมาณวิจัยปีงบประมาณ 2560

******

ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดของยาลอมต่อการเพิ่มคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายที่เสี่ยงต่อการติดแอลกอฮอล์ 

ศึกษาผลการบำบัดการรู้คิด  ปรับพฤติกรรม ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและระยะเวลาในการหยุดเสพยาบ้าของผู้เสพติดยาบ้าชาย

การศึกษาศักยภาพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ในสถาน พยาบาลของกระทรวงสาธารณะสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเหนื่อยล้าและสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ติดยาบ้าที่มารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ( 2556 )

อุบัติการและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ปี 2548

วิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้เสพสารระเหยในชุมชน

วิจัยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้เสพสารระเหยใน (2555)

วิจัย เส้นทางการเข้าสู่การเสพสารระเหย

วิจัย เส้นทางการเข้าสู่การเสพสารระเหย ของผู้รับการบำบัดสารระเหย 2555

รายงานวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยสุราโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะเสพติดรุนแรง

รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีสภาวะรุนแรง

ภาวะโรคจิตเวชร่วมของผู้ป่วยสารระเหยที่เข้ารับการรักษาใน (2555)

พัฒนาโปรแกรมการบำบัดรักษาป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพสารระเหยในชุมชน

ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่าในตน เองของผู้ป่วยยาเสพติดหญิง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น R2R

ผลของกลุ่มปรับพฤติกรรมทางปัญญาของวัยรุ่นที่เสพยาบ้าต่อการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

ผลของกลุ่มบำบัดตามแนวคิดของซาเทียร์

ผลการรักษาผู้ป่วยติดสุราด้วยโปรแกรมการบำบัดแบบผู้ป่วยใน โดยใช้ระบบการจัดการรายกรณี (Case management)

ผลการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาระบบงาน Mini Research

ผลการบำบัดโดยการสร้างแรงจูงใจในการรักษาผู้ป่วยติดสุราแบบผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น

โปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ติดสุราโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

ประสิทธิภาพของเอ็น อเซติลซิสเตอีน ในการรักษาโรคสมองติดยา

ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยสุราในระยะถอนพิษตามมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา 2555

ทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการกลับไปดื่มสุราซ้ำของผู้ป่วยสุรา 2555

ทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการกลับไปดื่มสุราซ้าของผู้ป่วยสุรา (2555)

โครงการคีตกาลสานสุข

กิจกรรมการสร้างพลังอำนาจตึกถอนพิษยาที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของวัยรุ่นติดสารระเหย

การสำรวจอัตราการเสพซ้ำ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดทดแทนยาบ้า ปี 2548

การศึกษามาตรฐานการบังคับบำบัดผู้ติดยาเสพติด ปี2548

การวิจัยประเมินผล การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การพัฒนาสมรรถนะทักษะการวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล

การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหญิง

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลแบบผู้จัดการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลแบบผู้จัดการดูแลในผู้ป่วยติดยาเสพติด

การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางจิตวิญญาณในผู้ติดยาเสพติดรุนแรง

การพัฒนาระบบบริการบำบัดดูแลผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ ปี 2548

การพัฒนาระบบการประเมินและจัดการผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น

การพัฒนาระบบการดูแลผู้เสพสารระเหย

การพัฒนาระบบการดูแลผู้เสพสารระเหย (2555)

การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารระเหยในระบบบังคับบำบัด

การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารระเหยในระบบบังคับบำบัด 2555

การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและนวตกรรมการบำบัดฟื้นฟู

การถอดบทเรียนจากโครงการ ถนนข้าวเหนียว คุณค่าประเพณีไทย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์

การดูแลผู้ป่วยติดกัญชาในวัยผู้ใหญ่ตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่

การเฝ้าระวังการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุราในนักเรียนมัธยมศึกษา

โปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ติดสุราโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

โครงการคีตกาลสานสุข

FACTORS AFFECTING RELAPSE IN ALCOHOL DEPENDENT PATIENTS
 

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ