แบบฟอร์มแผนงาน-โครงการปี62

แบบฟอร์มแผนงาน-โครงการปี62

แบบฟอร์มวิจัยโครงการ63
แบบฟอร์มวิจัยโครงการ63
 

แบบฟอร์ม ติดตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2-2561

แบบฟอร์ม ติดตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2-2561

 

แบบฟอร์มเงินบำรุง(งบลงทุน) ปี 62

แบบฟอร์มเงินบำรุง(งบลงทุน) ปี 62


แบบฟอร์มคู่มือเฉพาะสายวิชาชีพ

แบบฟอร์มคู่มือเฉพาะสายวิชาชีพปรับแผนเงินบำรุง-61-รับคืน-26-เมษาฯ-61

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนเงินบำรุง 2561 รับคืน 26 เมษายน 2561

Annual Report2017

แผนปฏิบัติการ 61


ติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1-2561

- ปรับแผนเงินบำรุง-61-รับคืน-26-เมษายน-61

- ฟอร์มติดตามโครงการ (กลางปี)

- แบบฟอร์มใบสมัครงานจิตอาสา

1.1 - งานวิชาการไปใช้ประโยชน์

1.2 -TA

1.3-Policy Advocacy

1.4-Technical Support

1.5.3.1-ผ่าน HA ยาเสพติด

1.5.3.2-ผ่านการรับรอง และคงสถานภาพ

2.1- DMS Smart Service

2.2-คู่มือการให้บริการ

2.3-ITA

2.4-เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3.1-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

3.2-การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ

3.3-การเบิกจ่ายงบลงทุน

3.4-ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน

3.5-ลงบัญชีทรัพย์สินในระบบ GFMIS

3.6-ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

3.7-ผ่านเกณฑ์การประเมินบัญชี กรมบัญชีกลาง

3.8-การลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

3.9-ประหยัดพลังงาน

3.10- ประหยัดน้ำ

3.11.1-ควบคุมการตรวจสอบภายใน

3.11.2-การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบภายใน

4.1-Digital DMS

4.2.1-การดำเนินแผนงาน โครงการ

4.2.2-ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4.2.3-Happinomitor

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ