ติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1-2561

- ฟอร์มติดตามโครงการ (กลางปี)

- แบบฟอร์มใบสมัครงานจิตอาสา

1.1 - งานวิชาการไปใช้ประโยชน์

1.2 -TA

1.3-Policy Advocacy

1.4-Technical Support

1.5.3.1-ผ่าน HA ยาเสพติด

1.5.3.2-ผ่านการรับรอง และคงสถานภาพ

2.1- DMS Smart Service

2.2-คู่มือการให้บริการ

2.3-ITA

2.4-เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

3.1-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

3.2-การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ

3.3-การเบิกจ่ายงบลงทุน

3.4-ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน

3.5-ลงบัญชีทรัพย์สินในระบบ GFMIS

3.6-ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

3.7-ผ่านเกณฑ์การประเมินบัญชี กรมบัญชีกลาง

3.8-การลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

3.9-ประหยัดพลังงาน

3.10- ประหยัดน้ำ

3.11.1-ควบคุมการตรวจสอบภายใน

3.11.2-การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบภายใน

4.1-Digital DMS

4.2.1-การดำเนินแผนงาน โครงการ

4.2.2-ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4.2.3-Happinomitor

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ