๑.คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

๑. นายชาญชัย ธงพานิช ประธานคณะทำงาน
๒. นางนฤมล อารยะพิพัฒน์ หัวหน้าคณะทำงาน
๓. นายจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงาน
๔. นายอิทธิศักดิ์   พลงงาม  คณะทำงาน
๕. นางอังคณา  สมศรี   เลขานุการ
๖. นางสาวกรวิกา  บุญสอาด  ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวเพ็ญนภา  ดำรงแดน ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางเนาวรัตน์ เกษมพร ผู้ช่วยเลขานุการ
 

๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Leader Team)

๑. นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา ประธานกรรมการ
๒. นายปิยะ ไทยวงษ์ กรรมการ
๓. นางนฤมล อารยะพิพัฒน์ กรรมการ
๔. นายอิทธิศักดิ์  พลงาม กรรมการ
๕. นายอังกูร ไกรหาญ กรรมการ
๖. นางกัญญา หาญมนตรี กรรมการ
๗. นางนงค์รัตน์ จันทร์มหา กรรมการ
๘. นายชาญชัย ธงพานิช กรรมการและเลขานุการ
๙. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๒ คณะทำงานชุดที่ 1 คณะทำงานสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Facilitators Team)

๑. นายชาญชัย ธงพานิช หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางนฤมล อารยะพิพัฒน์ คณะทำงาน
๓. นายปิยะ ไทยวงษ์ คณะทำงาน
๔. นางแสงเดือน นิลมณี คณะทำงาน
๕. นางโสภิดา  ดาวสดใส  คณะทำงาน
๖. นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา คณะทำงาน
๗. นายอิทธิศักดิ์ พลงาม  คณะทำงาน
๘. นางศิราณี คำเพราะ  คณะทำงาน
๙. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นางหนึ่งนุช สกุณา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๓ คณะทำงานชุดที่ ๒ คณะทำงานพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด (Patient Care Team : PCT)

๑. นายอัครพัฒน์  เตยะราชกุล หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายชาญชัย ธงพานิช คณะทำงาน
๓. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงาน
๔. นายสาธิต สมศรี คณะทำงาน
๕. นางสาวกัณณิกา สิทธิพงษ์ คณะทำงาน
๖. นางอัจฉรี ศิริสุนทร คณะทำงาน
๗. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บุญทา คณะทำงาน
๘. นางสาวกรวิกา บุญสอาด คณะทำงาน
๙. นายอิทธิศักดิ์  พลงาม  คณะทำงาน
๑๐. นางจุราพร ภูมูลนา คณะทำงาน
๑๑. นางสุภาพร ช่างถัก คณะทำงาน
๑๒. นางสุกรรณ์ยา งามชัด คณะทำงาน
๑๓. นางกนกวรรณ  บุญประสิทธิ์  คณะทำงาน
๑๔. นางหนึ่งนุช สกุณา คณะทำงานและเลขานุการ

 

๑.๔ คณะทำงานชุดที่ 3 คณะทำงานควบคุมความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)

๑. นายชาญชัย ธงพานิช หัวหน้าคณะทำงาน
๒.นางสุธาศินี หอมจำปา คณะทำงาน
๓. นางศิราณี คำเพราะ  คณะทำงาน
๔. นางชุติมา เรืองแสน คณะทำงาน
๕. นางหนึ่งนุช สกุณา คณะทำงาน
๖. นางจุราพร ภูมูลนา คณะทำงาน
๗. นางวัลยา อาจลา คณะทำงานและเลขานุการ
๘. นายพิศมัย  หลินโนนแดง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๕  คณะทำงานชุดที่ ๔ คณะทำงานเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutic)

๑. นายชาญชัย ธงพานิช หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายอัครพัฒน์  เตยะราชกุล  คณะทำงาน
๔. นางนฤมล อารยะพิพัฒน์ คณะทำงาน
๕. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงาน
๖. นายอิทธิศักดิ์  พลงาม คณะทำงาน
๗. นายสาธิต สมศรี คณะทำงาน
๘. นางวัลยา อาจลา  คณะทำงานและเลขานุการ

 

๑.๖ คณะทำงานชุดที่ ๕ คณะทำงานควบคุมงานและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

๑. นายปฏิพัทธ์ อัตชู หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายอิทธิศักดิ์ พลงาม คณะทำงาน
๓. นางมัลลิกา แก้ววังปา คณะทำงาน
๔. นางสาวเพ็ญนภา ดำรงแดน คณะทำงาน
๕. นางสาวอรุณรัศมี ปราบภัย คณะทำงาน
๖. นางจิรารัตน์  เรืองศิริวัฒนกุล  คณะทำงาน
๗. นางเสาวนัย อนันทะสีหา คณะทำงาน
๘. นางฐิตินันทา ภูครองตา คณะทำงาน
๙. นางอาทิตยา  สุปัญญา คณะทำงาน
๑๐. นางสาววิจิตรา  คุ้มไข่น้ำ  คณะทำงาน
๑๑. นางพิฐชญาณ์  สุขสาครธนาวัฒน์ คณะทำงานและเลขานุการ
๑๒. นางสาวดาริน ดวงเศษวงษ์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๗ รายชื่อ คณะทำงานชุดที่ ๖ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

๑. นายชาญชัย ธงพานิช หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายปิยะ ไทยวงษ์  คณะทำงาน
๓. นางนงค์รัตน์ จันทร์มหา คณะทำงาน
๔. นางปานรดา บุญเรือง คณะทำงาน
๕. นางอังคณา  สมศรี  คณะทำงาน
๖. นางสุภา อัคจันทร์ คณะทำงาน
๗. นางวนิดา ลาภโชค คณะทำงาน
๘. นางอาทิตยา สุปัญญา คณะทำงาน
๙. นางกัญญา หาญมนตรี คณะทำงาน
๑๐. นางวัลยา อาจลา คณะทำงาน
๑๑. นางสาวปริมประภาภรณ์ เหล่าสะพาน คณะทำงาน
๑๒. นางสาวจีระภา สีระหัด คณะทำงาน
๑๓. นางสาวบัวสี สาธรพันธ์ คณะทำงาน
๑๔. นางสิริกุล วาปี คณะทำงาน
๑๕. นางสาวกรวิกา บุญสอาด คณะทำงาน
๑๖. นางจุราพร  ภูมูลนา คณะทำงาน
๑๗. นางสาววิจิตรา  คุ้มไข่น้ำ คณะทำงาน
๑๘. นางศิราณี คำเพราะ คณะทำงาน
๑๙. นายสาธิต สมศรี คณะทำงานและเลขานุการ
 

๑.๘ คณะทำงานชุดที่ ๗ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและ ๕ ส.

๑. นายอิทธิศักดิ์ พลงาม หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์ คณะทำงาน
๓. นางจุราพร ภูมูลนา คณะทำงาน
๔. นางดาริน ดวงเศษวงษ์ คณะทำงาน
๕. นาอังกูร ไกรหาญ คณะทำงาน
๖. นายกัมปนาท พัวโสพิศ คณะทำงาน
๗. นางสาวธิดารัตน์ โง่ยเตจา คณะทำงาน
๘. นายวัชระ พอกพูนดี คณะทำงาน
๙.  นางพุดตาน คำอ้อ คณะทำงาน
๑๐. นางสุจิตรา  ฤทธิ์มนตรี  คณะทำงาน
๑๑. นายพรชัย ดงบัง คณะทำงาน
๑๒. นางพยอม เนาว์แก้ว คณะทำงาน
๑๓. นางสนทนา ปัญญาศิริ คณะทำงาน
๑๔. นางอังคณา สมศรี คณะทำงานและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บุญทา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๙ คณะทำงานชุดที่ ๘ คณะทำงานทบทวนเวชระเบียน

๑. นายปฏิพัทธ์ อัตชู คณะทำงาน
๒. นางสาวจิตฤดี งันปัญญา คณะทำงาน
๓. นางปราณี เก่งกว่าสิงห์ คณะทำงาน
๔. นางสาวลลดา พลคะชา คณะทำงาน
๕. นางแพรจิตต์ วงษ์ศรีรักษา คณะทำงาน
๖. นางสาวดาราวัลย์ พลลาภ คณะทำงาน
๗. นางเปรมฤดี นามโยธา คณะทำงาน
๘. นางอร่ามศรี สิมมะลิ คณะทำงาน
๙. นางอำพร คนซื่อ คณะทำงาน
๑๐. นางสาววิจิตรา คุ้มไข่น้ำ คณะทำงาน
๑๑. นางธมลพรรณ กันนาลี คณะทำงาน
๑๒. นางจินตนา ชูสงฆ์ คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. นายอนุชา สิงห์ยบุศย์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

๑.๑๐ คณะทำงานชุดที่ ๙ คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นายชาญชัย ธงพานิชย์ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางณัฐธิณี สุเมโท คณะทำงาน
๓. นายฐิติวัฒน์ กองเกิด คณะทำงาน
๔. นางสาววิภารัตน์ พรมพิมพ์ คณะทำงาน
๕. นาอนันตศักดิ์ แข็งการ คณะทำงาน
๖. นายวีรยุทธ ธรรมมา คณะทำงาน
๗. นายจักรพงษ์ ศรีสุรัตน์ คณะทำงาน
๘. นางสาวสุภาพร ช่างถัก คณะทำงาน
๙. นายอนุชา สิงห์ยบุศย์ คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นางสาวกชพรรณ จันทร์พานิชย์ คณะทำงานและเลขานุการ

 

๑.๑๑ คณะทำงานชุดที่ ๑๐ คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน และ Healthy workplace

๑. นางโสภิดา ดาวสดใส หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสุภา อัคจันทร์ คณะทำงาน
๓. นางสาวลลดา พลคชา คณะทำงาน
๔. นางอรัญญา สาลี คณะทำงาน
๕. นางศศิธร พรหมดีสาร คณะทำงาน
๖. นางแสงเดือน นิลมณี คณะทำงาน
๗. นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ คณะทำงาน
๘. นายอนันตศักดิ์ แข็งการ คณะทำงาน
๙. นางสาวปริมประภาภรณ์ เหล่าสะพาน คณะทำงาน
๑๐. นาวัชระ พอกพูนดี คณะทำงาน
๑๑. นายวีรยุทธ ธรรมมา คณะทำงาน
๑๒. นายยุรนันท์ จอมจันทร์ คณะทำงาน
๑๓. นางสุพัสรี หาญมนตรี คณะทำงานและเลขานุการ

 

๑.๑๒ คณะทำงานชุดที่ ๑๑ คณะทำงานสร้างเสริมความสุขและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล

๑. นางกัณณิกา สิทธิ์พงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางชุติมา เรืองแสน คณะทำงาน
๓. นางสาวกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ คณะทำงาน
๔. นางวนิดา ลาภโชค คณะทำงาน
๕. นางสาวสุพรรษา พูลพิพัฒน์ คณะทำงาน
๖. นายยุรนันท์ จอมจันทร์ คณะทำงาน
๗. นายอนุชา สิงห์ยบุศย์  คณะทำงาน
๘. นางวัลยา อาจลา คณะทำงาน
๙. นายสาธิต สมศรี ๕ระทำงาน
๑๐.  นางสาวจันทร์ทรา ปักกาทะนัง คณะทำงานและเลขานุการ

 

๑.๑๓ คณะทำงานชุดที่ ๑๖ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการพยาบาล ขององค์กรพยาบาล (Nurse Section Organization : NSO)

๑. นางนฤมล อารยะพิพัฒน์ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงาน
๓. นางโสภิดา ดาวสดใส คณะทำงาน
๔. นายอิทธิศักดิ์ พลงาม คณะทำงาน
๕. นายสาธิต สมศรี คณะทำงาน
๖. นางศศิธร พรหมดีสาร คณะทำงาน
๗. นางหนึ่งนุช สกุณา คณะทำงาน
๘. นางศิราณี คำเพราะ คณะทำงาน
๙. นางอำพร คนซื่อ คณพทำงาน
๑๐. นางเนาวรัตน์ เกษมพร คณะทำงานและเลขานุการ

 

๒. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการ

๑. นายชาญชัย ธงพานิช หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางจันทร์เพ็ง มูลศรี คณะทำงาน
๓. นางสาวกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ เลขานุการ
๔. นายยุรนันท์ จอมจันทร์ผู้ช่วยเลขานุการ

 

๒.๑ คณะทำงานชุดที่ ๑ เขตบริการสุขภาพที่ ๗

๑.  นางจันทร์เพ็ง มูลศรี หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางพิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์ คณะทำงาน
๓. นางอำพร คนซื่อ คณะทำงาน
๔. นางเนาวรัตน์ เกษมพร คณะทำงาน
๕. นางอาทิตยา วงอุปปา คณะทำงาน
๖. นางจุราพร ภูมูลนา คณะทำงาน
๗. นายยุรนันท์ จอมจันทร์ เลขานุการ

 

๒.๒ รายชื่อ คณะทำงานชุดที่ ๒ เขตบริการสุขภาพที่ ๙

๑. นางโสภิดา ดาวสดใส หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางแสงเดือน นิลมณี คณะทำงาน
๓. นางสาวกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ คณะทำงาน
๔.นางสุกรรณ์ยา งามชัด คณะทำงาน
๕. นางจินตนา ชูสงฆ์ คณะทำงาน
๖. นางศศิธร พรหมดีสาร คณะทำงาน
๗. นางสุภา อัครจันทร์ คณะทำงาน
๘. นางสาวธิดารัตน์ โง่ยเตจา เลขานุการ
 

๒.๓ คณะทำงานชุดที่ ๓ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐

๑.นายอิทธิศักดิ์ พลงาม หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวกรวิกา บุญสอาด คณะทำงาน
๓. นางศิราณี คำเพราะ  คณะทำงาน
๔. นางหนึ่งนุช สกุณา คณะทำงาน
๕. นายสาธิต สมศรี คณะทำงาน
๖. นางอัจฉรี ศิริสุนทร คณะทำงาน
๗. นางอร่ามศรี สิมมะลิ คณะทำงาน
๘. นางสาวพนัชกร ศรีกลชาญ เลขานุการ
 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ