รายการแบบประเมินหลังการบำบัดรักษา

แสดงผล 1-10 รายการ | จากทั้งหมด 45 รายการ
------------------------------------------------------

ID: 31
ชื่อ นามสกุล: นายคำใหม่ ศิริวัตร
เบอร์โทรศัพท์: 065-1105400
เลขบัตร 13 หลัก: 3461200040997
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 32
ชื่อ นามสกุล: นายธันยพงศ์ ศิริกิจ
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 1102001145150
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 33
ชื่อ นามสกุล: บุญสนอง แก้วอาสา
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 1330400013679
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 34
ชื่อ นามสกุล: จักรกฤษ นามวงศ์
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 1331000236876
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 35
ชื่อ นามสกุล: มนัส มุ่งหมาย
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 330400147779
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 36
ชื่อ นามสกุล: อมรชัย คงนิล
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 1339900135402
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 37
ชื่อ นามสกุล: สรพงค์ มุทุวงษ์
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 1330400451251
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 38
ชื่อ นามสกุล: แพน สุดตานนท์
เบอร์โทรศัพท์:
เลขบัตร 13 หลัก: 3450700820541
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 39
ชื่อ นามสกุล: ประทวน ภาระจ่า
เบอร์โทรศัพท์: 065-8516724
เลขบัตร 13 หลัก: 3440800209410
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: ชาย
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

------------------------------------------------------

ID: 40
ชื่อ นามสกุล: จักรกฤต แดนชัย
เบอร์โทรศัพท์: 090-3541837
เลขบัตร 13 หลัก: 090-3541837
การเข้าการรับรักษา: ผู้ป่วยใน
เพศ: หญิง
ตึกที่เข้ารับการรักษา: แสงอรุณ

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ