ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงาน จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตาราง-ทางเชื่อม