มิติที่ ๑ ความพร้อมรับผิด

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต

๑.๑ บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริจชาติ เป็นนโยบายของกรม / หน่วยงานในสังกัด
– มีการป้องกันทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑ มีแผนปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๒ มีหน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีกิจกรรมที่ตอบสนองตัวชี้วัด >>> สบค.ดำเนินการ ส่งแผนเผยแพร่กับ ๔๒ หน่วยงาน <<<
– มีการนำแผนไปปฏิบัติ
๒. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย มีแผนของหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ หุมำาพันธุ์ ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และ คกก.ใสสะอาด รพ.ธ.ขก. โดยมีกิจกรรมที่ตอบสนองตัวชี้วัด >>> แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานและดำเนินกิจกรรมตามแผน <<<
๑.๒. ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด
– มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช้น ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
๓. จำนวนหน่วยงานที่มีกิจกรรมเป้าหมาย จัดกิจกรรมหรือโครงการ ITA ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และ กก.ใสสะอาด รพ.ธ.ขก. โดยมีกิจกรรมที่ตอบสนองตัวชี้วัด >>> โครงการ ITA ดำเนินการ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเผยแพร่คำแสดงเจตนารมณ์ <<<
๑.๓ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ
– มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔. จำนวนหน่วยงานที่มีข้อมูลในเว็บไซต์ ดังนี้ – ผู้บริหาร / อำนาจหน้าที่ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน / Q&A มีเป้าหมายคือ คลิปวิดิโอ และ One Page ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ
งาน IT และ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
คกก.ใสสะอาด รพ.ธ.ขก. >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<

*. ช่องทางร้องเรียน / รับฝังความคิดเห็น แผนดำเนินงาน/รายงานผลรอบ ๖ เดือน / ประจำปี หน่วยงานรับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์ >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
*. การใช้งบประมาณ/รายงานผล รอบ ๖ เดือน/ ประจำปี หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
*. แผนจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ / สรุปผลรายเดือน ประจำปี หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
*. มาตรฐานการปฏิบัติงาน / ให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ ความผึงพอใจ หน่วยงานรับผิดชอบ IPD, OPD, และวิชาการพยาบาล >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
*. E-Service หน่วยงานรับผิดชอบ It
*. นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานรับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์ และ งานบริหารทรัพยากรบุคคล >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<
๕. จำนวนหน่วยงานที่มีสื่อต่างๆ เผยแพร่ในหน่วยงาน เป้าหมาย นำข้อมูลจาก ข้อ ๑.๓(๔)เผยแพร่ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ คกก.ใสสะอาดและ IT >>> ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล <<<

๑.๔ จัดให้กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนำค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์
– มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยมจัดแสดงภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ
๖. จำนวนหน่วยงานที่มีกิจกรรม เป้าหมาย คลิปวิดิโอ ภาพถ่าย กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. IT งานการเงิน งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์ งานทรัพย์ คกก.ใสสะอาด

>>> วิดิโอแนะนำโรงพยาบาล <<<
>>> งบลงทุน <<<
>>> งบประมาณด้านต่างๆ ทำอะไรบ้าง <<<
>>> การติดตามผลการดำเนินงานใน รพ.<<<
>>> โครงการต่างๆ ของ รพ.(ภาพกิจกรรม) <<<

๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชิบ
– มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ถึงผลของการทุจริตประพฤติมิชอบ การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการทุกระดับ เสวนาหรือรับฝังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีการเผยแพร่ สื่อสารเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๗.จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมอบรม / เสวนา / แจ้งสภาพปัญหาโดยต้องมีข้าราชการทุกระดับ เป้าหมาย โครงการ ITA ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด งานทรัพย์ >>> โครงการ ITA ดำเนินการ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ อบรมความรู้ด้านกฏหมาย+ประโยชน์ทับซ้อน <<<
๘. จำนวนหน่วยงานที่มีภาพสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย One Page หรือ วิดิโอ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด IT >>>One Page (No Gife Policy) หรือวิดิโองดรับของกำนัล<<<
๙. จำนวนหน่วยงานที่มีรายงานผลการวิเคราะห์ความเสื่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงประฌยชน์ทับซ้อน ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายในพฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด IT >>> รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน <<<
๑.๖ ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
– กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา/ หลกศาสนาหรือคุณธรรม นำการพัฒนา / การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. จำนวนหน่วยงานที่มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย โครงการคุณธรรม ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด >>>โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการ ๔ เมษา ๒๕๖๒<<<
– มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารประกาศไม่รับของขวัญของฝากหน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูการทำความดี หรือบุคคลที่มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย
๑๑. จำนวนหน่วยงานที่มีกิจกรรมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เป้าหมาย โครงการคุณธรรม โครงการ Healthy ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.Healthy

>>> โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๒ กำเนินการ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ <<<
>>> กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี <<<
>>> โครงการ Healthy Happy Society กิจกรรมจิตอาสา <<<
๑.๗. กำหนดให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบงานการให้บริการ
– มีการสอบทานและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติโดยให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมจัดทำและเผยแพร่ ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑๒. จำนวนหน่วยงานที่ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมาเข้าร่วมจัดทำคู่มือหรือชั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เป้าหมาย – คู่มือ SLA ตารางตรวจ ค่าบริการทางการพยาบาล แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร OPD IPD วิชาการพยาบาล สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา IT

มิติที่ ๒ การสร้างเครือข่าย สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต
– มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนสมาชิกในองค์กร มีแผนการขับเครื่อนคุณธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม

๑๓ จำนวนหน่วยงานที่มีกิจกรรมตามที่กำหนด เป้าหมาย มีกิจกรรมรองรับ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่แล้วเสร็จ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด IT โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการ ๔ เมษษยน ๒๕๖๒

>>> ชมรมจริยธรรม <<<
>>> ข้อตกลงความร่วมมือ <<<
>>> มีแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กร <<<
>>> มีผลการดำเนินงานตามข้อตกลง <<<
>>> มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในหน่วยงาน <<<

๒.๒ มีการกำหนดมาตรการในภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาสำคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน การใหเบริการ
– มีการจัดกิจกรรมที่ให้ประชนาชน ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน บริการ
๑๔. ร้อยละของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ พัฒนาระบบงาน การให้บริการ เป้าหมายจัดประชุมและมีแบบสอบถาม ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพย์ คกก.ใสสะอาด งานการเงิน งานพัสดุ

>>> ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เสนอกรม <<<
>>> จัดประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการด้านการปราบปรามทุจริต <<<

๑๕. จำนวนหน่วยงานที่มีรายงานผลแนวทางการพัฒนาระบบงาน บริาร เป้าหมาย ๔๒ หน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการ กราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพย์ คกก.ใสสะอาด งานการเงิน งานพัสดุ IT >>> รายงานผลแนวทางการพัฒนาระบบงาน บริการ <<<

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๓.๑ พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
– มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์

๑๖. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงาน เป้าหมาย ๔๒ หน่วยงาน ระยะเวลา มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล >>> สบค.ดำเนินการ <<<
๑๗. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของงานภาครัฐ ITA เมื่อสิ้นสุดแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ ระยะเวลา มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.ใสสะอาด >>> แบบสอบถามผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เมื่อสิ้นสุดแผนไม่ต่ำกว่าร้อย ๙๕<<<

๓.๒ พัฒนาความรู้บุคคลากรกรมการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
– ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เช่น ขั้นตอนหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี มีการเผยแพร่สื่อการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ

๑๘. จำนวนสื่อการ เป้าหมาย ๓ สื่อ ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง งานพัสดุ + IT

>>> ขั้นตอนหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี <<<
>>> มีการเผยแพร่สื่อสารการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ <<<

๓.๓ มีการกำหนดมาตรฐาน การป้องกันเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายค่าสินค้าหรือค่าจ้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๑๙. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินกับคู่ค้าภายใน ๕ วันทำการนับจากวัตรวจรับ เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ระยะเวาดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง งานพัสดุ >>> การเบิกจ่ายเงินกับคู่ค้าภายใน ๕ วันทำการนับจากวันตรวจรับ <<<
๒๐. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการตรวจสอบกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง หน่วยงานเครือข่าย >>> การตรวจสอบกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท <<<
– พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว
๒๑. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตอบข้อร้องเรียนภายใน ๑๕ วันทำการ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คกก.RM >>>ตอบข้อร้องเรียนภายใน ๑๕ วันทำการ<<<
– วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
๒๒. ระดับความสำเร็จในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) เป้าหมายระดับ ๕ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง >>>กรมการแพทย์ดำเนินการ<<<
– กำหนดแนวปฏิบัติกรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
๒๓. จำนวนสื่อหรือช่องทางที่เผยแพร่แนวปฏิบัติกรณีเรี่ยไรหรือรับของขวัญหรือประโยชน์ เป้าหมาย ๓ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม >>>ระบุแหล่งที่อยู่<<<

มิติที่ ๔ พัฒนาองค์กร สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต

๔.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้และการต่อต้านการทุจริตที่สามารถถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้

– จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตประโยชน์ทับซ้อน ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลได้
๒๔. ระดับความเสี่ยงของการจัดตั้งศูนย์กลางเกี่ยวกับองค์ความรู้้านการต่อต้านารทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย ระดับ ๕ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักสารสนเศกรมการแพทย์ >>>กรมการแพทย์ดำเนินการ<<<
๒๕. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดและขยายผลต่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย ระดับ ๕ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักสารสนเทศการแพทย์ >>>กรมการแพทย์ดำเนินการ<<<

๔.๒ วางระบบการมอบหมายงาน ประเมินผล คัดเลือกบุคลากรอย่างมีธรรม และมีการกำกับติดตาม
– มีการปฏิบัติตามรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด
๒๖. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักสารสนเทศการแพทย์
– กำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการรับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤธ์การปฏิบัติงานต่ำ
๒๗. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฆิบัติงานต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักสารสนเทศการแพทย์ งานทรัพย์

>>> มีแผน IDP <<<
>>> แผน IDP ใหม่รวมทุก กภ. (ตัวจริง) <<<

๒๘. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามารถออกจากราชการกรณีข้าราชการพลเรือนมีการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง เจ้าหมายร้อยละ ๘๐ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักสารสนเทศการแพทย์