นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา

รักษาการในฐานะรองผู้อำนวยการ

ด้านอำนวยการ

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

นายแพทย์อัครพัฒน์  เตยะราชสกุล

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

ภารกิจด้านการพยาบาล

นางจันทร์เพ็ง  มูลศรี

รักษาการในฐานะรองผู้อำนวยการ

ด้านการพยาบาล

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์ปฏิพัทธ์ อัตชู

รองผู้อำนวยการ

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ