นางโสภิดา ดาวสดใส
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางศิราณี คำเพราะ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

งานการพยาบาลผู้ป่วยในบำบัดด้วยยา

นางอำพร คนซื่อ
หัวหน้าตึก 1 ก

นางสาวดาราวัลย์พลลาภ

หัวหน้าตึก 4 ก

นางแสงเดือน นิลมณี

หัวหน้าตึก 4 ข

นางเนาวรัตน์เกษมพร

หัวหน้าตึก 2 ก

นางอัจฉรีศิริสุนทร

หัวหน้าตึกบำบัดยาหญิง

งานการพยาบาลผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ

นายสาธิตสมศรี
หัวหน้าตึก แสงอรุณ

นางศศิธรเติมอินทร์
หัวหน้าตึก ตะวันฉาย

น.ส.สุภาพรช่างถัก
หัวหน้าตึก IMC

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางหนึ่งนุช สกุณา
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางอำพร คนซื่อ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกบำบัดด้วยยา

นางสุกรรณ์ยา งามชัด
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางอรัญญา สาลี
งานพยาบาลชุมชน

นางสาวดาริน ดวงเศษวงค์
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นางอาทิตยาสุปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นางเนาวรัตน์ เกษมพร

หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

นางอาทิตยาสุปัญญา

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

นางกนกพร บุญประสิทธิ์

หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล

นางอรัญญา สาลี

หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีวิต

งานคลินิกพิเศษ

นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์

คลินิกบุหรี่

นางสุพัสรี คำมูล

คลินิกโภชนาการ

นางอรัญญา สาลี

คลินิกให้คำปรึกษาครอบครัว