นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านอำนวยการ

นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา

รองผู้อำนวยการ

ด้านอำนวยการ

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

นายแพทย์อัครพัฒน์  เตยะราชกุล

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

ภารกิจด้านการพยาบาล

นางโสภิดา  ดาวสดใส

รองผู้อำนวยการ

ด้านการพยาบาล

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

นายแพทย์ปฏิพัทธ์ อัตชู

รองผู้อำนวยการ

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ