นายแพทย์ปฏิพัทธ์ อัตชู

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

นายนัฐพล ประชุมแสน

หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ

นายนัฐพล ประชุมแสน

หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์

นายจักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ

นายจักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ลอดทอน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์