ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสอบผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่2 /2564

สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน  ทันตแพทย์  และเภสัชกร (เฉพาะสนา

หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 4 เดือน

อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดของโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อสั่งการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ