บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๓ เข้ารายงานตัวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชนด้วยรูปแบบมินิธัญญารักษ์ (LONG TERM RESIDENTIAL CARE)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

สามารถดาวน์โหลดได้ >>>ดาวโหลดเอกสาร<<< >>>ดาวโ

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น