ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://docs.google.com/documen

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสอบผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่2 /2564

สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน  ทันตแพทย์  และเภสัชกร (เฉพาะสนา

หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 4 เดือน

อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดของโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง