ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การถูกตีตรา ของผู้ติดแอมเฟตามีนในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การถูกตีตรา ของผู้ติดแอมเฟตามีนในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
Correlations between internalized stigma of persons with amphetamine dependence in rehabilitation wards

Correlations between internalized stigma