การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕(๑ คัน/๓ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (12 เดือน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (12 เดือน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (12 เดือน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procuremnet : e-GP) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔