ผู้ป่วยใน

Fast Model การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในแบบเข้มข้นทางสายใหม่

  • F : Family การที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา
  • A : Alternative Treatment Activity การใช้กิจกรรมทางเลือกให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นและ ความต้องการของผู้ป่วย
  • S : Self – Help กระบวนการให้ผู้ป่วยมีการเรียนรู้
  • T : Therapeutic Community แนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มชุมชนบำบัด