ผลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยติดบุหรี่กรณีศึกษาคลินิกบำบัดผู้ติดบุหรี่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ผลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกร

การพยาบาลผู้ติดยาบ้าวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้าระยะบำบัดยา โดยอัจฉรี ศิริสุนทร

การพยาบาลผู้ติดยาบ้าวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้าระยะบำบัดยาก

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การถูกตีตรา ของผู้ติดแอมเฟตามีนในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การถูกตีตรา ของผู้ติดแอมเฟต