ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ

ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระรองที่ 2

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2P Safety Hospital

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย คณะทำงานควบคุมและป้องกัน

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 10 ประจำปี 2564

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์เพ็ง มูลศรี ร

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นา

บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบระมาณ 2564 ในกิจกรรม Happy Heart (กรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์)

นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นำทีมบุค

ประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นา

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นา