ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๓ เข้ารายงานตัวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายวีระชัย พลยูง และนายภัทรพงษ์ ยุพดี นักตะกร้อทีมชาติ และคณะ ร่วมบริจาคข้าวกล่องเจ้าหน้าทีและคนไข้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 400 กล่อง

นายวีระชัย พลยูง และนายภัทรพงษ์ ยุพดี นักตะกร้อทีมชาติ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ

ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระรองที่ 2

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2P Safety Hospital

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย คณะทำงานควบคุมและป้องกัน

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 10 ประจำปี 2564

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์เพ็ง มูลศรี ร