หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 4 เดือน

อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดของโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พ.ศ. 2564