แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๓ เข้ารายงานตัวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศ อัตราค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 4 เดือน