นายเทพฤทธิ์  ภูมูลนา
รักษาการในฐานะรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายเทพฤทธิ์  ภูมูลนา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  

ว่าที่ ร.ต.หญิง อลิตา พัฒน์ธวงไชย
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทร์ทรา ปักกะทานัง
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นายแพทย์กรวิช  ชนะชัย
หัวหน้างานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ

นางนงค์รัตน์ จันทร์มหา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี และพัสดุ

นางอมรรัตน์ สายส่อ
หัวหน้างานการเงิน

นางนงค์รัตน์ จันทร์มหา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวกาญจน ฐิติเจริญศักดิ์
หัวหน้างานพัสดุและบำรุงรักษา