ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช สามัญ ๙๐ เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช สามัญ ๙๐ เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ ไป – กลับ จังหวัดชอนแก่น – จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๓๐ – ๓ล มกราคม ๒๕๖๖ (๑ คัน/๖ วัน) จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง