ประกาศผู้ชนะการจัดชื่อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการปลั๊กไฟฟ้า ๔ ช่องสวิตช์แยก ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๒วัน) จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๑๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่ ว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง