แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท.(วัสดุการแพทย์,ชันสูตร,ทันตกรรม, เอ็กซเรย์, เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถเข็นอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำ มันเชื้อเพลิง ไป กลับ ภายในจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๑ คัน/๓ วัน) จำ นวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง