ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อสูบน้ำ เสีย (บ่อบำ บัดน้ำ เสีย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผว ๖๙๓๙ขก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำ นักงานรายการพัดลมติดเพดาน ขนาด ๔๘ นิ้ว จำ นวน ๑๘ ตัว และรายการพัดลมโคจร ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (12 เดือน)