ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด จำนวน 2 อัตรา

1. ผู้ช่วยนักบำบัด (ประจำร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาล)