ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา