ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดทุกชนิด

 ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ  และระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด (พ.ร.บ.) เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น.ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์