นายแพทย์อัครพัฒน์  เตยะราชสกุล

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์

นายแพทย์อัครพัฒน์  เตยะราชสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด

นายกิตติภัทร ยุรชัย

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นางสาวกัณณิกา สิทธิพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา

นางสาวสุคนทิพย์ บุญทา

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

นายแพทย์ปฏิพัทธ์ อัตชู

หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

นางสนทนา ปัญญาศิริ

หัวหน้างานอาชีวบำบัด

นางมัลลิกา แก้ววังปา

หัวหน้างานโภชนาการ