ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิดที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกายและทางจิต  ไม่มีอาการถอนพิษยา ทั้งรูปแบบสมัครใจและบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด เฉพาะเพศชาย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมจนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้