ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขระบบฆ่เชื้อในตู้กรองแพร่เชื้อในอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเจ้าหน้าที่ ตึก ๑ ข จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช สามัญ ๙๐ เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช สามัญ ๙๐ เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมร ะบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖