ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกองน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำ นักงาน รายการระบบอินเตอร์คอมสื่อสารภายใน (พร้อมติดตั้ง)จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมาร ถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงเดิน ทางไป – กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดนนทบุร ี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ -๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑ คัน/๒ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไป – กลับจังหวัดขอนแก่น – จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑ คัน/๒ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง