ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน / ๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน / ๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น (M๖๕๑๗๐๐๑๔๓๓๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการแบบทดสอบทางจิตวิทยา Rorschach Test จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำ มันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน/๒ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำ นวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง