ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำ งานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าสำ รองฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ จำนวน ๘ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการน้ำ ยาสเปรย์พ่นลดการสะสมของเชื้อโรคขนาด ๕๐๐ ml จำนวน ๑๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๒ เดือน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๒ เดือน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)