ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้หมายเลขทะเบียน นข๗๘๕๙ขก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ ศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม (Re-entry Complex) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ รายการ