พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่สมคุณค่า

เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการในทุกภาคส่วน

เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล

ขอบเขตการบริหาร (Scope Of Service)

บำบัดและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ภายใต้กรอบของกฏหมายวิจัยและพัฒนา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและ สารเสพติดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง