ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายยาเสะติดห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตาราง