ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2563 (1 คัน/4 วัน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายด้านยาเสพติด (ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)