ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายยาเสพติดห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายยาเสะติดห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดการจัดอบรมพัฒนาหลักศูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น