ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)