ระบบการรับส่งต่อ

เกณฑ์การรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลธัญญารักษณ์ขอนแก่น


◦ ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะก้าวร้าว ที่มีคะแนนการประเมิน V2 มากกว่า 27 คะแนน และ PVSS ระดับสูง(14-32คะแนน)
◦ ผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่ผ่านการรักษาแบบผู้ป่วยนอกครบ1รอบการรักษา(12เดือน) และไม่สามารถควบคุมการเสพได้
◦ โทรประสานศูนย์รับส่งต่อ 098-586-8850 ก่อนส่งผู้ป่วย


ที่มา : Service Plan ยาเสพติด