รูปแบบการบำบัด

การบำบัดรักษาเป็น 4 ขั้นตอน

1. การเตรียมการ

เพื่อเตรียมความพร้อม และ ทำความเข้าใจกับญาติ และ ผู้ป่วยถึงรูปแบบการรักษา การปฏิบัติตนของผู้ป่วย และบทบาทของญาติ ที่จะเข้ามา มีส่วนร่วมในการรักษา

 1. ซักประวัติ
 2. พูดคุยให้คำปรึกษา
 3. ให้ข้อมูลการรักษารูปแบบต่าง ๆ
 4. ประเมินและคัดกรองผู้ช่วย

2. ถอนพิษยา

ดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อขาดยา

 • ให้ยาตามแต่ชนิดของยาเสพติด และตามอาการที่เกิดขึ้น
 • บริการให้คำปรึกษา สุขศึกษา
 • ประเมินผู้ป่วย เข้าสู่ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามความสมัครใจ

3. ฟื้นฟูสมรรถภาพ

เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่มชุมชนบำบัด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรม ให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิต ในสังคมอย่างมีคุณค่า ระยะเวลา ประมาณ 4 เดือน

4. ติดตามผล

เป็นการติดตามดูแลตนเองและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษา หากผู้ป่วยมีปัญหาของตนเองขณะอยู่ในสังคมใช้ระยะเวลา 1 ปี โดยติดตาม 7 ครั้ง นับจากวันจำหน่าย

ผู้ป่วยนอก

 • จิตสังคมบำบัด (Matrix Program)
 • Methadone Clinic
 • Clinic ยาเสพติดทั่วไป
 • Clinic โรคทั่วไป

ผู้ป่วยใน

Fast Model การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในแบบเข้มข้นทางสายใหม่

 • F : Family การที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา
 • A : Alternative Treatment Activity การใช้กิจกรรมทางเลือกให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นและ ความต้องการของผู้ป่วย
 • S : Self – Help กระบวนการให้ผู้ป่วยมีการเรียนรู้
 • T : Therapeutic Community แนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่มชุมชนบำบัด